Niniejsza nota zawiera informacje, których podanie jest wymagane przepisami art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych* (RODO) i jest przekazywana Abonentowi przy zawarciu Umowy Abonenckiej z TELGAM S.A. Oddział Wrocław.

 

ADMINISTRATOR:

Administratorem Państwa danych osobowych jest TELGAM S.A. Oddział Wrocław, dalej: Operator lub Administrator.

Dane kontaktowe Administratora:

TELGAM S.A. Oddział Wrocław

ul. Mickiewicza 148 A, 38-200 Jasło

KRS: 0000419551; NIP: 685-16-56-979; REGON: 370343408

Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XII Gospodarczy Kapitał zakładowy 3 375 000 zł opłacony w całości

biuro@wroclaw.telgam.pl

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Od dnia 05 października 2021 r. mają Państwo możliwość skontaktowania się z inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu:

inspektorochronydanych@telgam.pl

 

CELE, W JAKICH SĄ PRZETWARZANE DANE OSOBOWE:

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:

 1. a) zawarcia, wykonywania umowy z Operatorem,
 2. b) dochodzenia roszczeń z tytułu usług świadczonych przez Operatora,
 3. c) oceny Państwa wiarygodności płatniczej,
 4. d) marketingu bezpośredniego Operatora i jego usług,
 5. e) wysyłania informacji handlowych,
 6. f) profilowania, w celu jak najlepszego dostosowania oferty usług Operatora,
 7. g) prowadzenia analiz na potrzeby działalności Operatora,
 8. h) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Operatorze.

 

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

 1. a) Państwa zgoda, przy czym dotyczy to czynności realizowanych z wykorzystaniem Państwa numeru telefonu kontaktowego lub/i adresu e-mail:
 • poprzedzających zawarcie umowy z Operatorem,
 • podejmowanych w celu wykonania umowy lub dochodzenia roszczeń z tytułu świadczonych usług,
 • polegających na marketingu bezpośrednim Operatora i jego usług, a ponadto stosowania faktur elektronicznych oraz dostarczania drogą elektroniczną informacji i zawiadomień wymaganych przepisami prawa,
 1. b) zawarcie, wykonanie umowy z Operatorem,
 2. c) wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Operatorze, przy czym dotyczy to w szczególności:
 • wystawiania i przechowywania faktur,
 • rozpatrywania reklamacji,
 • zapewniania bezpieczeństwa i integralności sieci i usług,
 1. d) prawnie uzasadniony interes realizowany przez Operatora, przy czym dotyczy to:
 • marketingu bezpośredniego Operatora i jego usług,
 • dochodzenia roszczeń,
 • wykrywania nadużyć i zapobiegania im,
 • oceny wiarygodności płatniczej,
 • wsparcia obsługi,
 • profilowania, celem jak najlepszego dostosowania oferty usług Operatora,
 • prowadzenia analiz na potrzeby działalności Operatora.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Państwa dane osobowe będą przechowywane:

 1. a) przed zawarciem umowy, w okresie jej obowiązywania, a po jej zakończeniu w okresie dochodzenia roszczeń,
 2. b) przez czas niezbędny dla wykonania obowiązków prawnych ciążących na Operatorze lub realizacji prawnie uzasadnionych interesów Operatora,
 3. c) do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 4. d) do czasu wycofania zgody lub realizacji celu, w jakim tej zgody udzielono, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

 

NOTA INFORMACYJNA

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DOTYCZĄ DANE OSOBOWE:

W dowolnym momencie mogą Państwo wycofać swą zgodę lub wnieść sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem działań opartych na Państwa zgodzie sprzed jej wycofania. Prawo sprzeciwu przysługuje w razie przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania powiązanego z marketingiem bezpośrednim. W razie skorzystania z tego prawa, Operatorowi nie wolno już przetwarzać Państwa danych do takich celów. Sprzeciw można wnieść także z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą. Dotyczy to sytuacji, kiedy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. W takim przypadku Operatorowi nie wolno już przetwarzać tych danych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Prosimy pamiętać, że prawo sprzeciwu nie dotyczy sytuacji, kiedy przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, ani nie dotyczy sytuacji, kiedy przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Przysługuje Państwu także prawo:

 1. a) dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli uzyskania informacji, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz informacji dotyczących

takiego przetwarzania,

 1. b) sprostowania danych w razie, gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne,
 2. c) niezwłocznego usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych,
 3. d) przenoszenia danych, czyli prawo otrzymania dostarczonych Operatorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
 4. e) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH:

Odbiorcami Państwa danych osobowych są partnerzy handlowi (agenci, sponsorzy), przedsiębiorcy telekomunikacyjni, podmioty prowadzące windykację należności, banki, firmy zapewniające obsługę informatyczną,  instytucje płatnicze, operatorzy pocztowi, przewoźnicy i kurierzy, podmioty świadczące usługi druku faktur i korespondencji masowej dla Operatora, biura informacji gospodarczej, podmioty świadczące usługi archiwizacji, badania opinii publicznej dla Operatora, agencje reklamowe, monterzy i partnerzy świadczący usługi techniczne dla Operatora, podmioty świadczące obsługę księgową, podatkową, prawną i doradcy biznesowi.

 

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie, jakim obowiązujące przepisy prawa nakładają na abonenta obowiązek podania

swoich danych przy zawieraniu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych lub na potrzeby realizacji uprawnień przysługujących abonentom.

W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest natomiast warunkiem zawarcia umowy z Operatorem.

Odmowa podania danych osobowych oznacza brak możliwości zawarcia z Operatorem umowy o usługi telekomunikacyjne lub jej zmiany. Zakres danych określa formularz umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych stosowany przez Operatora. Operator nie planuje przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący państwa członkowskie Unii Europejskiej, Norwegię, Islandię, Liechtenstein, ani do organizacji międzynarodowej. Informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym informacje o Państwa prawach, mogą Państwo otrzymać kontaktując się z nami pod numerem telefonu Infolinii Obsługi Klienta 57 91 0001, w Biurach Obsługi Klienta TELGAM S.A. Oddział Wrocław oraz na stronie https://wroclaw.telgam.pl/ochronadanychosobowych/